Dziennik robót budowlanych

Dziennik robót budowlanych

Każda osoba, która zabiera się za rozpoczęcie budowy domu lub innego budynku, ma obowiązek wystąpienia o wydanie dziennika budowy, ponieważ jest to jeden z formalnych wymogów prawa budowlanego obowiązującego aktualnie w naszym kraju. Taki dziennik może wydać jedynie odpowiedni urząd, pod który podlega teren budowlany, a następuje to dopiero po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę, czyli po dwóch tygodniach od wydania pozwolenia. Dziennik budowy to nic innego jak urzędowy dokument, który zawiera w sobie dokładny przebieg robót budowlanych i wszystkich zdarzeń, oraz okoliczności, które mają miejsce w czasie wykonywania robót. Powinniśmy mieć dziennik na każdej realizacji, która wymaga pozwolenia na budowę. Wydanie tego dokumenty jest nieodpłatne, więc inwestor nie musi ponosić żadnych dodatkowych kosztów. Dziennik budowy to zeszyt formatu A-4 mający ponumerowane strony, co ma umożliwić chronologiczne dokonywanie wszystkich wpisów. Dodatkowo każda strona jest podwójna, a ma to na celu umożliwienie tworzenia kopii. Poszczególne strony dziennika powinny zostać opatrzone pieczęcią urzędową odpowiedniego organu, który wydał nam ten dokument. Po zakupie dziennika musimy zanieść go do urzędu w celu opieczętowania. Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy odpowiedzialny jest nie inwestor, tylko kierownik budowy. Każdy dziennik posiada stronę tytułową, na której powinny się znajdować następujące dane: numer dziennika nadany przez organ, data jego wydania, łączna liczba stron, dane personalne inwestora, dane dotyczące budowy typu adres i rodzaj budowy, a także numer i data wydania pozwolenia.